Szanowni Państwo,

Jesteśmy zobowiązani do poufności na podstawie norm etyki zawodowej zawartych w kodeksie etyki zawodowej. Przygotowanie dla Państwa ram tego projektu kosztowało nas wiele pracy i wysiłku. Dlatego najuprzejmiej prosimy o wzajemność i zaakceptowanie poniżej umowy o poufności z nami poprzez wysłanie do nas podpisanego imieniem i nazwiskiem emaila na adres fotograf@gzkancelaria.pl z oświadczeniem „Akceptuję Państwa umowę o poufności.” Fotografom, którzy zaakceptują obowiązek poufności, prześlemy następnie kilkustronicowy opis projektu stanowiący naszą ofertę dla Fotografów.

Porozumienie o zachowaniu poufności


między Fotografem,
a
Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j. zarejestrowana pod nr KRS 387545 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 43 lok.6, NIP: 525-250-98-75, REGON: 142961181, zwanym dalej Kancelarią,

Wstęp

Strony podjęły i prowadzą negocjacje dotyczące zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych. Niniejsze porozumienie ma na celu zachowanie w poufności wszelkich informacji na temat danych umożliwiających ujawnienie osobom trzecim charakteru tych usług, sposobu ich świadczenia, kręgu podmiotów zaangażowanych w ich świadczenie.

Zainteresowanych tematem zachęcamy przed żmudną lekturą tekstu niżej do posłuchania naszej audycji dotyczącej kradzieży zdjęć pod niniejszym linkiem.

Strony uzgodniły, co następuje:


Art. 1 Przedmiot umowy

§ 1 Informacje Poufne to wszystkie informacje przekazane przez jedną ze Stron w czasie obowiązywania niniejszego Porozumienia drugiej Stronie w jakiejkolwiek formie.

§ 2 Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które zostały uzyskane przez Stronę bez naruszania niniejszego Porozumienia lub prawa oraz:

  1. były w posiadaniu Strony przed podpisaniem Porozumienia lub przed faktem ich ujawnienia,
  2. co do których Strona wyraziła uprzednią pisemną zgodę na ich ujawnienie,
  3. zostały wytworzone przez Stronę niezależnie,
  4. których ujawnienie jest wymagane na mocy ustaw, orzeczeń sądowych lub aktów administracyjnych.


Art. 2 Warunki istotne umowy

Każda ze Stron niniejszego Porozumienia zobowiązuje się względem drugiej Strony nie ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony.


Art. 3 Szczegółowe obowiązki stron

§ 1 Każda ze Stron zobowiązana jest podjąć środki techniczne w celu utrzymania Informacji Poufnych w tajemnicy. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje między innymi zakaz ujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim oraz zakaz potwierdzania lub komentowania Informacji Poufnych posiadanych już przez osoby trzecie lub nieupoważnionych podwykonawców strony. W przypadku niezawarcia umowy w terminie trzech miesięcy od przesłania Oferty Fotograf zobowiązuje się skasować plik cyfrowy z Ofertą oraz zniszczyć jej wydrukowane egzemplarza.

§ 2 Każda ze Stron zobowiązana jest nie wykorzystywać Informacji Poufnych w sposób, który może spowodować powstanie jakiekolwiek szkody dla drugiej Strony. Dotyczy to w szczególności przekazania treści oferty i porad prawnych innym radcom prawnym lub adwokatom.


Art. 4 Postanowienia końcowe

§ 1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy dokumentowej (email, faks wysłane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie wysyłającego) pod rygorem nieważności.

§ 2 Porozumienie zostało zawarte w formie dokumentowej (Internet).