Specjalizacje


Prawo imigracyjne

Gładysz & Żerański Kancelaria Prawnicza sp. j.
  • reprezentuje swoich klientów w postępowaniach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców, dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz w sprawach wizowych,
  • pomaga w sprawach dotyczących przepływu pracowników i przedsiębiorców w ramach UE,
  • prowadzi sprawy dotyczące postępowań o nadanie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej, a także pomaga w procedurze dobrowolnego powrotu,
  • zapewnia pomoc w repatriacji i uzyskaniu obywatelstwa polskiego,
  • oferuje cudzoziemcom pomoc w nabywaniu nieruchomości w Polsce.

Publikacje